Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Keepersschool “Onder de Lat”

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van Keepersschool “Onder de Lat” cursussen, trainingen op locatie Assen, privétrainingen, keepersdagen en alle overige activiteiten.
1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van Keepersschool “Onder de Lat” waarbij derden betrokken worden.
1.3. De diensten van Keepersschool “Onder de Lat” worden verzorgd op een door de keepersschool bepaalde locatie.

2. Aanmelding & Inschrijving
2.1. Aanmelding voor deelname aan trainingen, privétrainingen of andere activiteiten kan via het contactformulier op de website of via mailcontact, met bevestiging van deelname door Marcel Groothof.
2.2. Aanmelding voor de trainingen en andere activiteiten, waaronder keepersdagen, is voor iedereen open. Deelname aan privétrainingen kan alleen op akkoord van Marcel Groothof.
2.3. De aanmeldingen worden door Keepersschool “Onder de Lat” geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers bereikt is.
2.4. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail.
2.5. Wanneer een aanmelding ontvangen wordt nadat het maximum aantal deelnemers voor een activiteit is bereikt ontvangt u bericht dat deelname op dat moment niet meer mogelijk is of op een wachtlijst komt te staan.

3. Betalingsvoorwaarden & -Procedure
3.1. Bij het bericht van definitieve deelname ontvangt u een factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus vermeld staat.
3.2. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.
3.3. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn kan de inschrijving komen te
vervallen.

4. Afmelding & Administratiekosten
4.1. Na aanmelding en bevestiging heeft de betreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteit of trainingsperiode. Na deze opgave is restitutie van het inschrijfgeld als volgt vastgesteld:
– schriftelijk afmelden kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de activiteit, met uitzondering van de doorlopende groepstrainingen;
– bij schriftelijke afmelding tussen 1 tot 2 weken voor aanvang van de activiteit of training wordt 50% van het bedrag gefactureerd;
– bij schriftelijke afmelding binnen 1 week voor aanvang van de activiteit wordt 100% van het
cursusbedrag gefactureerd en is geen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk.
4.2 Voor de groepstrainingen (14x) geldt dat je 100% restitutie krijgt bij schriftelijke opzegging 1 maand voor de start van de trainingen. Binnen 1 maand voor start trainingen is er geen restitutie mogelijk en wordt het totale bedrag (van alle trainingen) in rekening gebracht.
4.3. Bij afwezigheid (door bv een blessure) wordt er geen geld terug gestort.
4.4. In geval van langdurige blessure of ziekte kan de deelnemer (of in het geval van minderjarigheid de ouder/verzorger van de deelnemer) contact opnemen met Keepersschool “Onder de Lat” en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke beslissing over
de invulling van de oplossing wordt door de leiding van Keepersschool “Onder de Lat” genomen.
4.5. Keepersschool “Onder de Lat” behoudt het recht tot het eventueel afgelasten dan wel
verplaatsen(tijd/locatie) van een cursus in geval de weersomstandigheden of onveiligheid een normale
training niet mogelijk maken. Hiervan wordt u via Facebook, mail en/of telefoon op de hoogte gesteld.
4.6 Bestelde kleding dient bij afmelding (ongeacht wanneer) wel betaald te worden.

5. Aansprakelijkheid / Gedrag
5.1. Deelname aan de diensten van Keepersschool “Onder de Lat” geschiedt altijd op eigen risico.
Keepersschool “Onder de Lat” is nooit aansprakelijk voor tijdens een activiteit of training opgelopen lichamelijk letsel.
5.2. Een ieder die gebruik maakt van diensten van Keepersschool “Onder de Lat”, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
5.3. Keepersschool “Onder de Lat” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade.
5.4. Keepersschool “Onder de Lat” is clubonafhankelijk en derhalve te gast op de sportcomplexen, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel
binnen als buiten het veld.
5.5. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen en kleding. Indien er
sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de
eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.
5.6. De deelnemer dient op de door Keepersschool “Onder de Lat” aangegeven tijd aanwezig te zijn waarbij hij/zij gekleed gaat in de door Keepersschool “Onder de Lat” voorgeschreven kleding.
5.8. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers,
begeleiders, overige deelnemers en publiek.
5.9. Keepersschool “Onder de Lat” is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.

6. Foto’s & Video
Keepersschool “Onder de Lat” behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website; presentaties en dergelijke. Indien u niet toestaat dat wij het materiaal van u of uw zoon/dochter gebruiken dient u ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

7. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Keepersschool “Onder de Lat” en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

8. Disclaimer
8.1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig
samengesteld.
8.2. Keepersschool “Onder de Lat” is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de cursussen of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken (denk aan diefstal; vergeten materialen en dergelijke) kan niet op Keepersschool “Onder de Lat” worden verhaald.
8.3. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na
beëindiging van de dienst bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclame ontslaat de
wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Keepersschool “Onder de Lat”.

X